راه مقاومت...«شهدا زنده های جاویدند»...این عبارت ادامه خواهد داشتمرگ پایان زندگیست ولی با «شهادت» ادامه خواهد داشتبا شهادت ادامه خواهد داشت زندگی مثل رودهای روانرودهایی که تا دل دریا بینهایت ادامه خواهد داشترودها شور بیکران دارند، سروها سر به آسمان دارنددل شیری که آهوان دارند باشهامت ادامه خواهد داشتهمچو پولاد نام ما سخت است! گوش کن! انتقام ما سخت است!هرگز از خون تو نمی گذریم! این روایت ادامه خواهد داشت« مرگ بر هرچه انقلاب فروش ...باز شد مشت هر حباب فروش»2با تو امواج غیرت دریا باصلابت ادامه خواهد داشت«ایستادی به جنگ رودررو ، خنجر از پشت می زند دشمن»3ای شکوه همیشه پابرجا! استقامت ادامه خواهد داشت■مردم شهر منتظر بودند تا که برگردی از سفر ...افسوسقصه ی انتظار آمدنت تا قیامت ادامه خواهد داشتمثل آیینه روبروی خودت تو رسیدی به آرزوی خودت راه تو تا همیشه ای سردار با ولایت ادامه خواهد داشت....توضیحات:1.وامی ازدکتر علیرضا قزوه : بگو بلند شود موج غیرت دریا چنان که باز شود مشت هر حباب فروش2. زنده یاد افشین یداللهی_________________________________________________رضا نیکوکاررشتشماره تماس09119154798کدملی5699644581

📕

[رضا نیکوکار]