برداشتی از بیانات آقا در سخنرانی نوروزی رهبر انقلاب خطاب به ملت ایران