لحظاتی از حضور حاج قاسم در بین مدافعان حرم خوزستانی