دست از امیرالمومنین برندارید


[آیت الله ضیاء آبادی]