فیلم اقامه نماز بر پیکر مطهر حاج قاسم توسط رهبر انقلاب